Tietosuojaseloste

KUVAUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMISTA

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Turunmaan Ase ja Kone Oy

Y-tunnus: 0932160-1

Aninkaistenkatu 16

20100 Turku

Puh. +358 20 2390 930

                   

2. YHTEYSTIEDOT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Matias Dahlberg

Puh: +358 500 826 404

Sähköposti: matias@asejaera.fi

 
3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Turunmaan Ase ja Kone Oy:n ja asiakkaan välinen sopimus asiakassuhteesta tai muu asiallinen yhteys, joka perustuu esimerkiksi rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa Turunmaan Ase ja Kone Oy:n toimesta:

• Turunmaan Ase ja Kone Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden hoitaminen ja ylläpito.

• Henkilötietoja voidaan Turunmaan Ase ja Kone Oy:n toimesta käsitellä myös muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien, tarpeellisten toimenpiteiden yhteydessä.

• Markkinoinnin mahdollistaminen ja sen kehittäminen sekä seuranta.

• Turunmaan Ase ja Kone Oy:n tuotteiden ja palveluiden suunnitteleminen, tarjoaminen, tuottaminen ja toimittaminen.

• Lisäksi henkilötietoja käsitellään laskutuksen, tilausten, yhteydenottojen, rekrytoinnin ja raportoinnin tarpeisiin.

 
4. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Turunmaan Ase ja Kone Oy:n asiakkaana olevat tai aiemmin olleet sekä Turunmaan Ase ja Kone Oy:hyn muulla tavoin yhteydessä olleet henkilöt.

Tietoja, joita rekisteröidyistä tallennetaan voivat olla seuraavia:

• Perustiedot kuten etu- ja sukunimi, työnantaja- ja nimiketiedot.

• Yhteystiedot kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

• Turunmaan Ase ja Kone Oy:n ja asiakkaan väliseen yhteydenpitoon liittyvät tiedot, sekä yhteydenotoista tallennetut mahdolliset asiakkaan itse tuottamat sisällöt.

• Teknisten valvontajärjestelmien keräämät tiedot, kuten lokitiedot, verkkoliikenteen tunnistetiedot, kameravalvontajärjestelmän tallenteet.

• Rekrytointiin liittyvä tiedot kuten ansioluettelon ja työhakemuksen sisältämät tiedot.

 

5. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Turunmaan Ase ja Kone Oy säilyttää henkilötietoja rekistereissään vain vaaditun ajan ja kunnes olemassa oleva peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti julkisista lähteistä, rekisteröidyltä itseltään, automaattiseen seurantaan ja valvontaan tarkoitetuista teknisistä järjestelmistä sekä asiakkuuteen ja viestintään liittyvistä tapahtumista.

 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuteta Turunmaan Ase ja Kone Oy:n lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuottamiseen, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten, kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön rajoissa.

Asiakastietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tai siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Turunmaan Ase ja Kone Oy käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. MailChimpille siirretään käyttäjistä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite sekä sähköpostin kohdentamiseen tarvittava tieto käyttäjäryhmistä. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna lain edellyttämällä tavalla ja MailChimp kuuluu Euroopan komission Yhdysvaltojen osalta hyväksymään Privacy Shield-järjestelyyn.

 

8. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Turunmaan Ase ja Kone Oy on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet suojatakseen henkilötiedot kaikissa käsittelyvaiheissa sekä vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, muuttamiselta tuhoamiselta tai luvattomalta väärinkäytöltä ja pääsyltä. Turunmaan Ase ja Kone Oy:n kaikki mahdolliset manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa sijainneissa, joihin on pääsy vain nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien tai digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja vain henkilöt, joilla on työnkuvansa perusteella oikeus henkilötietoja käsitellä. Kaikki henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitioloon ja henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn sidottuja.

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot sijaitsevat palvelimilla, jotka ovat suojatuissa ja lukituissa tiloissa. Lisäksi henkilötiedot on suojattu asianmukaisin palomuurein, salasanoin ja muin teknisin kontrollein.

 
9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa käsittelytoimia, joita Turunmaan Ase ja Kone Oy kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Turunmaan Ase ja Kone Oy:n ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän dokumentin kohdan 10 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Turunmaan Ase ja Kone Oy voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Turunmaan Ase ja Kone Oy:n henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän dokumentin kohdan 10 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Korjauspyyntö virheellisestä, tarpeettomasta, puutteellisesta tai vanhentuneesta tiedosta tehdään tämän dokumentin kohdan 10 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia Turunmaan Ase ja Kone Oy:tä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Turunmaan Ase ja Kone Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Niiltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Turunmaan Ase ja Kone Oy ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 
10. YHTEYDENOTOT

Kaikissa tähän dokumenttiin koskevissa kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa kohdassa 2 mainittuun henkilöön.

Turunmaan Ase ja Kone Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään ja rekisteröidyn henkilöllisyys varmennetaan ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

 

11. KÄSITTELYTOIMIEN MUUTTAMINEN

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, joten pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tämän dokumentin sisältämiä tietoja erillisellä ilmoituksella. Muutokset voivat perustua myös muutoksiin lainsäädännössä. Suosittelemme tutustumaan dokumentin sisältöön säännöllisesti.